top of page
Search
  • Writer's pictureJ.NOPPON

จะหาคนรับออกแบบโรงงาน ต้องเตรียมอะไรบ้าง (ตอนที่1)

Updated: Oct 26, 2019


ท่านเจ้าของกิจการที่กำลังเริ่มหรือกำลังจะขยายกำลังการผลิต มีความจำเป็นที่ต้องสร้างโรงงานของตัวเอง สิ่งผู้ประกอบการต้องเตรียมมีอะไรบ้างก่อนที่จะหาคนมารับออกแบบโรงงาน ทาง Alma architect ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการจะได้ย่นระยะเวลาและสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าในการวางแผนโดยลำดับขั้นตอนดังนี้1.ผู้ประกอบการตรวจสอบสถานภาพของโรงงานว่าจัดอยู่ในกลุ่มโรงงานจำพวกใด

การจำแนกโรงงานจะสามารถแบ่งออกได้ 3 จำพวก

  • โรงงานจำพวกที่ 1 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักร 5-20 แรงม้า และ/หรือมีจำนวนคนงาน 7-20 คน โรงงานขนาดเล็ก ประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย

  • โรงงานจำพวกที่ 2 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 20 แรงม้าแต่ไม่เกิน 50 แรงม้าและ/หรือมีจำนวนคนงาน 21-50 คน โรงงานขนาดกลาง การประกอบกิจการอาจก่อมลพิษ หรือก่อให้เกิดความรำคาญเพียงเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้

  • โรงงานจำพวกที่ 3 คือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า และ/หรือ มีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คน โรงงานขนาดใหญ่ ก่อปัญหามลพิษซึ่งทางราชการต้องควบคุมดูแล ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนประกอบการ2.เงินทุน

เรื่องเงินทุนเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการที่จะต้องมี แล้วต้องเตรียมเงินเพื่อค่าอะไรบ้าง โดยทาง Alma architect ได้รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

  • เงินที่เตรียมไว้ซื้อที่ดิน โดยผู้ประกอบการสามารถตรวจเช็คราคาประเมิณที่ดินเบื้องต้นได้จาก กรมธนารักษ์ หรือ ทางเว็บไซต์โดยตรงที่ www.treasury.go.th ในส่วนการเลือกพื้นที่สำหรับสร้างโรงงาน โดยผู้ประกอบการสามารถค้นหาเบื้องต้นได้จาก สํานักงานวางผังและพัฒนาเมือง หรือ ทางเว็บไซต์โดยตรงที่ cpd.bangkok.go.th “ผังสีแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน” โดยเลือกดูเฉพาะพื้นที่สีม่วง

รับออกแบบโรงงาน ผังสีม่วง
ผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน กทม.
  • เงินที่เตรียมไว้สำหรับหาคนมารับออกแบบโรงงานหรือเรียกว่าค่าออกแบบ การคิดค่าบริการออกแบบอาคารของ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดมาตรฐานการคิดค่าออกแบบเบื้องต้นไว้ดังนี้

รับออกแบบโรงงาน
ค่าบริการ รับออกแบบโรงงาน

*โดยค่าบริการจะคลอบคลุมในด้านค่าออกแบบ ค่าคำนวณแบบ ค่าเขียนแบบและค่าวิชาชีพในการรับรองแบบขออนุญาติก่อสร้าง

  • เงินที่เตรียมไว้สร้างโรงงาน ผู้ประกอบการสามารถประเมิณราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลจาก มูลนิธิประเมิณค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในการประเมิณเบื้องต้นได้จากตารางนี้

รับออกแบบโรงงาน ค่าก่อสร้าง
ประเมิณค่าก่อสร้างปี 2562

*ราคาก่อสร้างจะสูงกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรเช่น สถานที่ก่อสร้าง วัสดุ รวมถึงความซับซ้อนของตัวโรงงานเองด้วย


  • เงินที่เตรียมไว้ซื้อเครื่องจักร ในยุคโรงงาน 4.0 (Smart Factory)เครื่องจักรเป็นส่วนที่สำคัญที่จะนำพาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ โดยระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาทำงานแทนคนโดยระบบควบคุมจะสั่งเครื่องจักรให้ทำงานโดยอัตโนมัติ1,152 views0 comments

Comments


bottom of page