top of page

Our services

Production

Our services to customers in all aspects, to be included in this service By using the BIM technology to expand the construction business soon.

บริการของเราที่ให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ (One Stop Service) ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้าน ออกแบบบ้าน ออกแบบสำนักงานและออกแบบโรงงาน  ในปัจจุบันเราได้พัฒนาการทำงานของเราให้ทันสมัยขึ้น โดยนำเทคโนโลยี BIM มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดข้อผิดพลาดของงานให้ดียิ่งขึ้น ในอนาคตทางบริษัทเราวางแผนที่จะขยายไปในธุรกิจก่อสร้างในเร็วๆนี้ 

DESIGN

บริการออกแบบ

+ Architectural 

+ Structural

+ MEPF

+ Quantity take-off

+ Drawing Construction

+ Permit

consult

ที่ปรึกษางานก่อสร้าง 

+ Pre-Construction

   - Planning

   - Feasibility

   - Bid & Contract 

   - Law

+ Construction

    - Time

    - Cost

    - Quality

    - Safety

+ Post-Construction

   - Operation

   - Maintenance

construction

การก่อสร้าง

+ Construction

    -รับเหมาก่อสร้าง

    -มาตรฐาน GMP,HACCP

    -ให้คำปรึกษา

    -ควบคุมงานก่อสร้าง

     วิศวกร,สถาปนิก

 

BIM

เทคโนโลยี BIM

Building Information Modeling

+ Architectural modeling

+ Structural modeling

+ MEPF modeling

+ Quantity take-off

+ Clash Detection

+ Shop drawings

+ As-built drawings

+ Content creation 

    - BIM Execution Plan

    - Workflow

    - Timeline

    - BIM Manager

    - BIM Coordinate

DESIGN

ผลงานออกแบบของเรามีความทันสมัยและความหลากหลายของประเภทการออกแบบ ปัจจุบันเรายังคงเดินหน้าพัฒนาผลงานของเราอย่างต่อเนื่อง

CONSULT

ทางเรามีบริการที่ปรึกษาในการบริหารและการจัดการก่อสร้าง สำหรับลูกค้าของเรา

BIM

ทางเราได้พัฒนาต่อยอดผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี BIM เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าของเรา สำหรับควบคุมคุณภาพผลงาน งบประมาณก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้างรวมถึงการบริหารอาคารหลังเปิดใช้งาน

bottom of page