top of page
House_SN-almaarchitect1

House_SN-almaarchitect1

House_SN-almaarchitect2

House_SN-almaarchitect2

มุมมองบริเวณสระว่ายน้ำ

House_SN-almaarchitect3

House_SN-almaarchitect3

House_SN-almaarchitect4

House_SN-almaarchitect4

House_SN-almaarchitect5

House_SN-almaarchitect5

House_SN-almaarchitect6

House_SN-almaarchitect6

House_SN-almaarchitect7

House_SN-almaarchitect7

HOUSE SN

Residential design work for large families that accommodates multi-age residents. We design with respect to the use of our residents and our customers' concerns about the use and context of their membership.

งานออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องรองรับผู้อยู่อาศัยหลายช่วงอายุและวัย เราออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้อยู่อาศัยและตอบโจทย์ของลูกค้าของเราในเรื่องของการใช้งานและบริบทของสมาชิกแต่ล่ะคนในการทำกิจกรรมต่างๆ

bottom of page