top of page
ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบโรงงาน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

ออกแบบภายใน TALAY

FACTORY TALAY PROJECT

One more design work. Factory and layout The design is up-to-date and meets the needs of space, value for money, wall design, continuity, motion sensation and random gimmicks.

อีกหนึ่งผลงานการออกแบบออฟฟิศ โรงงานและผังบริเวณ แนวคิดการออกแบบให้ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานพื้นที่ให้คุ้มค่า การออกแบบ ผนังตกแต่งให้เกิดความต่อเนื่องรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวและใส่ลูกเล่นสุ่มแบบกระจายโปร่งไปหาทึบของลายผนังตกแต่ง

FACTORY JR. PROECT Project
bottom of page